Osiguranje sportista

SPORTISTI AMATERI

Ko sve može da se osigura?

Ovim osiguranjem mogu da se osiguraju sportisti amateri, rekreativci, članovi sportskih organizacija i društava, kao i svi učesnici sportskih obuka, pojedinačno (individualno) ili kolektivno, a ugovaraju ga sportske organizacije, fizička i pravna lica.

Kako, zašto i od kojih rizika?

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja predstavlja jedan od načina finansijske zaštite pojedinaca od posledica nezgode za vreme bavljenja sportom. Posledice nezgode koje su osigurane ovom vrstom osiguranja i odnose se samo na granu sporta navedenu u polisi su:

 • delimični ili potpuni trajni invaliditet kao posledica nezgode,
 • smrt kao posledica nezgode,
 • privremena sprečenost za obavljanje sportske aktivnosti i
 • troškovi lečenja nastali kao posledica nezgode (ukoliko nisu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem).

Ko može da ugovori/plati ovo osiguranje?

Sportske organizacije, fizička i pravna lica mogu da ugovore osiguranje sportista sa trajanjem od godinu dana ili kraće (samo za vreme određenog takmičenja), a ugovorom se mogu dodatno obuhvatiti i nesrećni slučajevi koji nastanu izvan sportske delatnosti.

Iznos osigurane sume (pokrića) se dogovara sa osiguravačem, a cena (premija) osiguranja zavisi od različitih činilaca, poput vrste sporta, godina starosti osiguranika, razreda opasnosti u koji je raspoređena sportska grana, visine ugovorenih osiguranih suma, vrste takmičenja itd.

Šta se i kako naplaćuje od osiguranja?

 • Za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog (100%) invaliditeta, isplaćuje se cela osigurana suma ugovorena za taj rizik
 • U slučaju delimičnog invaliditeta, isplaćuje se procenat od ugovorene sume osiguranja, a prema procentu invaliditeta koji je ustanovio lekar censor
 • Ako je dodatno ugovoreno, isplaćuje se dnevna naknada po danu prolazne sprečenosti za obavljanje radne (sportske) aktivnosti
 • Ako je dodatno ugovoreno, biće plaćeni troškovi lečenja koji su posledica nezgode, a koji nisu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem, odnosno koji je osiguranik morao da plati.

Koje su to najčešće povrede i ko i kako odlučuje o iznosu novca koji se dobija?

Primeri najčešćih povreda koje se isplaćuju su: povrede kolena (meniskusa i ligamenata), povreda skočnog zgloba, povrede ramena, pucanje mišića na nogama (list), povreda ahilove tetive, povrede kostiju lica i povrede zuba.

Povredu procenjuje lekar cenzor i određuje procenat oštećenja koji se u najvećem broju slučajeva kreće između 10 i 20 procenata (u zavisnosti od vrste i intenziteta povrede).

SPORTISTI PROFESIONALCI

Sport je prepoznat kao delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju, što je dovelo do izmena odredbi  Zakona o sportu, a koje se odnose na obavezno osiguranje vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka, na sledeći način:

 • Osigurana suma ne može biti niža od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj smrti sportiste, odnosno sportskog stručnjaka
 • Osigurana suma ne može biti niža od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti sportiste, odnosno sportskog stručnjaka ili sposobnosti da se bavi sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima
 • Osigurana suma ne može biti niža od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj privremene sprečenosti za bavljenje sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima, na ime naknade za gubitak prihoda i stvarnih troškova lečenja sportiste, odnosno sportskog stručnjaka.

Zašto se ovo osiguranje smatra benefitom za klub ili nacionalni granski savez?

Sportistu profesionalca ili sportskog stručnjaka u obavezi  je da osigura sportski klub, odnosno nacionalni granski savez (kada se sportista takmiči za nacionalnu selekciju). Ukoliko to ne urade ni klub ni savez, sportista ima pravo da nadoknadu štete traži direktno od njih.