Osiguranje gostiju
hotela

Šta podrazumeva osiguranje gostiju hotela?

Pravna i fizička lica koja se bave turističkim uslugama, mogu ugovoriti osiguranje svojih gostiju.

Prema ovom tipu osiguranja mogu se osigurati gosti hotela, motela, marina, bungalova, kampova, privatnih smeštaja, banja, javnih kupališta i sličnih objekata, koji su zapravo korisnici osiguranja (osiguranici).

Početak osiguranja za svakog osiguranika je od momenta kada je kao gost propisno evidentiran kod ugovarača osiguranja i traje do momenta kada je prema hotelskim ili nekim drugim propisima izgubio svojstvo gosta.

Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu iz osiguranja ako nesrećni slučaj nastane za vreme trajanja osiguranja i to kako za vreme boravka gosta u hotelu ugovarača osiguranja, tako i van hotela.

Koja su prava korisnika osiguranja (osiguranika) kada nastane nezgoda?

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda, ima pravo na:

  • Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  • Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
  • Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode.
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.