Osiguranje potraživanja

Šta podrazumeva osiguranje potraživanja I koji su rizici pokriveni?

Rizik od nemogućnosti naplate potraživanja predstavlja čest problem u poslovanju. Bilo da nudite proizvode ili usluge, pre ili kasnije susrešćete se sa situacijom u kojoj neće biti moguće da realizujete vaša potraživanja.

Osiguranje potraživanja namenjeno je svim pravnim licima koji vrše ulogu dobavljača određenih dobara i usluga, i koji hoće da se zaštite od nemogućnosti naplate potraživanja, bilo da rade sa domaćim ili inostranim kupcima.

Pokriveni rizici su:

  • bankrot i stečaj kupca,
  • odložena docnja- kada kupac ne izvrši plaćanje 180 dana nakon roka dospeća fakture.

Šta obuhvata osigurano potraživanje?

Osigurano potraživanje sastoji se od iznosa koji kupac duguje osiguraniku, zateznih troškova nabavke, i troškova koje plaća osiguranik: prilikom pokušaja naplate naknade iz osiguranje, povraćaja robe ili pokušaja prodaje povraćene robe.

Šta ne obuhvata osigurano potraživanje?

Osigurano potraživanje ne obuhvata kamate ili dodatne troškove za kašnjenje sa plaćanjem, gubitke uzrokovane štetom i nemirima, incidente u vezi sa nuklearnim ili radioaktivnim materijama, dug koji bi bio pokriven drugim osiguranjem da polisa nije zaključena, štetu nastalu odlaganjem ili zabranom prenosa sredstava u stranu zemlju, štetu nastalu iz potraživanja koje nije zakonom dozvoljeno, plaćanje za robu unapred, ugovorne ili sudski dodeljene penale i slične troškove.