Osiguranje zaposlenih

Šta podrazumeva obavezno osiguranje zaposlenih?

Osiguranje zaposlenih podrazumeva obavezno osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Zaposleni moraju biti osigurani za vreme obavljanja posla, na radnom mestu i van njega, dok je mogućnost osiguranja van radnog vremena i puta izbor poslodavca.

Koja je dužnost poslodavca prema Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu?

U Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, u članu 53. stav 1. je navedeno sledeće:

Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja nadoknade štete.“

Ko sve može da bude osiguran?

Ugovor o kolektivnom osiguranju se zaključuje prema evidenciji ugovarača osiguranja za sve zaposlene, članove organizacije i sl, ili prema spisku koji ugovarač dostavlja za zaposlene, odnosno članove koje želi da obuhvati ovim osiguranjem.

Od kojih sve rizika možete da osigurate svoje zaposlene?

Rizici koji su obuhvaćeni ovim osiguranjem su sledeći:

  • smrt usled nesrećnog slučaja
  • trajni gubitak radne sposobnosti (delimični ili potpuni invaliditet)
  • prolazne nesposobnost za rad (isplaćuje se kroz dnevnu naknadu)
  • narušavanja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (pokriveni su troškovi lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i bolnički dani)

Dodatno (po izboru) poslodavac može za svoje zaposlene da ugovori i pokriće za teže bolesti i hirurške ntervencije.

Šta podrazumeva osiguranje zaposlenih za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija?

Osiguranje zaposlenih za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija pripada dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, a za osiguranike znači da će, kada nastane osigurani slučaj (teža bolest ili hirurška intervencija – prema tabelama osiguravača) osiguravač da  isplati  osigurani iznos ili procenat osiguranog iznosa za slučaj bolesti koje su prvi put nastale u toku trajanja osiguranja.

Tabela bolesti koje su obuhvaćene ovim osiguranjem razlikuje se od osiguravača, do osiguravača, ali najčešće obuhvata infarkt miokarda, moždani udar, maligni tumor, lajmska bolest i druge bolesti predviđene Uslovima osiguranja)

U slučaju hirurških intervencija, osiguravač će da isplati osigurani iznos ili procenat osiguranog iznosa za hirurške intervencije koje su izvršene u toku trajanja osiguranja, s tim da je potreba za hiruruškom intervencijom prvi put nastala u toku trajanja osiguranja. Osigurane sume koje su definisane ugovorom, predstavljaju  gornju granicu obaveze osiguravača.

Koji su rizici pokriveni?

  • tеže bоlеsti kојe prvi put nаstаnu u tоku ugоvоrеnоg trајаnjа оsigurаnjа, prema tabeli težih bolesti osiguravača
  • hirurških intеrvеnciја оdnоsnо оpеrаciја  u tоku ugоvоrеnоg  trајаnjа оsigurаnjа, s tim dа је pоtrеbа zа hirurškоm intеrvеnciјоm prvi put nаstаlа u tоku trајаnjа оsigurаnjа, prema tabeli hirurških intervencija osiguravača